Retur til hovedsiden

tirsdag 15. juni 2010

Vern mot kjemikalier

Kjemikalieforskriften stiller strenge krav om at arbeidsgiver og enkeltmannsforetak skal skaffe seg fullstendig oversikt over hvilke kjemikalier som brukes i bedriften, og hvordan kjemikaliene skal håndteres for at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. Forskriften gir regler om å kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier, vurdere risiko for helseskader ved eksponering for kjemikalier, og om at det skal settes i verk nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere risikoen.

Viktige generelle krav:
 • Kartlegging og risikovurdering
 • Utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen og utstyret
 • Informasjon og opplæring
 • Merking av kjemikalier
 • Erstatning av farlige kjemikalier
 • Begrensning av eksponering for kjemikalier
 • Begrensning av mengder av kjemikalier
 • Oppbevaring av farlige kjemikalier
 • Iverksettelse av hygiene- og renholdstiltak
 • Teknisk kontroll
 • Kollektive vernetiltak som ventilasjon
 • Personlige vernetiltak som tildeling av personlig verneutstyr
 • Krav om helseundersøkelse og omplassering
 • Måling av forurensning i arbeidsatmosfæren og iverksettelse av tiltak ved overskridelse av norm/grenseverdi
Personlig verneutstyr skal bare brukes dersom risiko for skader på liv og helse hos arbeidstakeren ikke kan unngås på annen måte. Personlig verneutstyr er ingen fullgod erstatning for andre vernetiltak, og skal ikke være en permanent løsning på et arbeidsmiljøproblem.
Farlige kjemikalier skal ikke brukes dersom de kan erstattes med kjemikalier eller prosesser som ikke er farlige eller som er mindre farlige for arbeidstakerne.

Kilde: Arbeidstilsynet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar