Retur til hovedsiden

tirsdag 16. oktober 2012

HMS kurs for ledere

Hvorfor opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid?
Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Hensikten med en plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven.

Hvem har plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid?
Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.

Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere, skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetmessig forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven
§ 3-2 første ledd bokstav b).

Hva skal opplæringen inneholde?
Det er en klar intensjon at arbeidsgivers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal tilpasses den enkelte virksomhets og bransjes risiko- og driftsforhold.
Følgende temaer bør blant annet inngå i opplæringen:
Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
Arbeidsgivers plikter
Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
Verneombudets funksjon og oppgaver
Bedriftshelsetjenestens funksjon
Systematisk HMS arbeid (internkontroll)
Arbeidstid og ansettelsesforhold
Arbeidsmiljøfaktorer og inkluderende arbeidsliv

Disse temaene er i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for hva HMS kurs for ledere bør inneholde, og skal gi arbeidsgivere en bakgrunn for å skjønne nytten av HMS. HMS-opplæring er like aktuelt i små som store bedrifter.

Dokumentasjon på gjennomført opplæring
Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er gjennomført. Dette kan for eksempel gjøres ved fremleggelse av kursbevis. Dersom opplæringen har foregått ved bedriftsinterne prosesser, må dette dokumenteres skriftlig. Det er en forutsetning at dokumentasjonen angir innholdet av opplæringen som er gjennomført.

Hvem skal jeg kontakte?
Skal du og dine ledere gjennomføre HMS kurs for ledere, kan du besøke www.hms-miljo.no for å få et tilbud for din bedrift. Vi gjennomfører kurs i henhold til Arbeidsmiljøloven, og utsteder kursbevis ved gjennomført opplæring.

onsdag 3. oktober 2012

Energimerking av yrkesbygg

Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal alltid ha en gyldig energiattest. Yrkesbygg skal energimerkes av eksperter. Tekniske anlegg skal energivurderes.

 

Energimerking_Bygg

Energimerking av yrkesbygg
Energimerking er obligatorisk for alle ved salg eller utleie av yrkesbygg. I tillegg skal alle yrkesbygg over 1000 kvm alltid ha en gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen.

Dette er lovpålagt gjennom Energimerkeforskriften, og gjort gjeldene fra 1. juli 2010.
Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen. Om noen i din egen organisasjon har ekspertkompetanse (beskrevet i Energimerkeforskriften), så kan hun/han foreta energimerkingen. Alternativt kan dere leie en energirådgiver, takstmann eller lignende.

Energivurdering av tekniske anlegg
I tillegg sier Energimerkeforskriften at kjelanlegg på over 20kW, som varmes opp med fosilt brennstoff, energivurderes. Det samme gjeler klimaanlegg på over 12kW, eller betjener et samlet bruksareal på over 500 m3.

Målet med energivurdering av tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.

Det er Norges vassdrag- og energidirektorat som følger opp forskriften, og kan ilegge overtredelsesgebyr ved manglende energimerking og energivurderinger.

Mer info!