Retur til hovedsiden

mandag 17. desember 2012

HMS og Miljøutfordringer i 2013

Har din bedrift utfordringer innen energi, miljø, risiko, eller andre HMS relaterte problemstillinger når dere nå går inn i 2013?

SMB-bedrifter har ofte utfordringer på disse områdene, da de ofte ikke har råd til å ansette egne folk i HMS og miljøstillinger. Men dette har nå Steehans Consult gjort noe med. Vi tilbyr ressurspersoner på disse områdene til faste månedspriser, eller på timesbasis - eller spesielle oppdrag til fast avtalt pris!

Gjennom vårt samarbeid med Kuba Norge AS kan vi også tilby løsninger på utfordringer vi selv ikke har kompetanse på.

Kanskje løsningen for din bedrift er å tilknytte seg en fast HMS koordinator på årlig basis - det behøver ikke koste skjorta!

Besøk oss, og ta kontakt for en samtale i dag!

www.hms-miljo.no

tirsdag 16. oktober 2012

HMS kurs for ledere

Hvorfor opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid?
Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Hensikten med en plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven.

Hvem har plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid?
Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.

Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere, skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetmessig forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven
§ 3-2 første ledd bokstav b).

Hva skal opplæringen inneholde?
Det er en klar intensjon at arbeidsgivers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal tilpasses den enkelte virksomhets og bransjes risiko- og driftsforhold.
Følgende temaer bør blant annet inngå i opplæringen:
Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
Arbeidsgivers plikter
Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
Verneombudets funksjon og oppgaver
Bedriftshelsetjenestens funksjon
Systematisk HMS arbeid (internkontroll)
Arbeidstid og ansettelsesforhold
Arbeidsmiljøfaktorer og inkluderende arbeidsliv

Disse temaene er i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for hva HMS kurs for ledere bør inneholde, og skal gi arbeidsgivere en bakgrunn for å skjønne nytten av HMS. HMS-opplæring er like aktuelt i små som store bedrifter.

Dokumentasjon på gjennomført opplæring
Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er gjennomført. Dette kan for eksempel gjøres ved fremleggelse av kursbevis. Dersom opplæringen har foregått ved bedriftsinterne prosesser, må dette dokumenteres skriftlig. Det er en forutsetning at dokumentasjonen angir innholdet av opplæringen som er gjennomført.

Hvem skal jeg kontakte?
Skal du og dine ledere gjennomføre HMS kurs for ledere, kan du besøke www.hms-miljo.no for å få et tilbud for din bedrift. Vi gjennomfører kurs i henhold til Arbeidsmiljøloven, og utsteder kursbevis ved gjennomført opplæring.

onsdag 3. oktober 2012

Energimerking av yrkesbygg

Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal alltid ha en gyldig energiattest. Yrkesbygg skal energimerkes av eksperter. Tekniske anlegg skal energivurderes.

 

Energimerking_Bygg

Energimerking av yrkesbygg
Energimerking er obligatorisk for alle ved salg eller utleie av yrkesbygg. I tillegg skal alle yrkesbygg over 1000 kvm alltid ha en gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen.

Dette er lovpålagt gjennom Energimerkeforskriften, og gjort gjeldene fra 1. juli 2010.
Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen. Om noen i din egen organisasjon har ekspertkompetanse (beskrevet i Energimerkeforskriften), så kan hun/han foreta energimerkingen. Alternativt kan dere leie en energirådgiver, takstmann eller lignende.

Energivurdering av tekniske anlegg
I tillegg sier Energimerkeforskriften at kjelanlegg på over 20kW, som varmes opp med fosilt brennstoff, energivurderes. Det samme gjeler klimaanlegg på over 12kW, eller betjener et samlet bruksareal på over 500 m3.

Målet med energivurdering av tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.

Det er Norges vassdrag- og energidirektorat som følger opp forskriften, og kan ilegge overtredelsesgebyr ved manglende energimerking og energivurderinger.

Mer info!

torsdag 13. september 2012

Engasjement er viktig for helsa

Engasjement er viktig for at vi skal trives på jobben. Det er nær sammenheng mellom det engasjementet vi viser på jobben og i hvilken grad vi opplever at vi bestemmer selv, har sosial støtte og at det blir stilt krav til oss.

Temaet i undersøkelsen er hva som påvirker arbeidstakeres jobbengasjement og om det er noen sammenheng mellom jobbengasjement og symptomer på depresjon.

- Vi vet at arbeidsplassen for mange arbeidstakere kan være av stor betydning, både fordi den kan føre til at man blir syk, men også fordi den kan bidra til å gi oss et godt liv eller god helse, uttaler professorstipendiat Steffen Torp ved Høgskolen i Vestfold.

Han har sammen med medforskere fra Norge og Spania gjennomført en studie blant over 600 norske arbeidstakere. 

Les mer om studien på forskning.no 

Se også Arbeidstilsynets faktaside om helsefremmende arbeidsplasser

fredag 31. august 2012

Selg gamle mobiltelefoner

Nordmenn er for dårlige på å levere inn gamle mobiltelefoner når de kjøper nye!

recycle old cell phones Sell Your Old Mobile Phones with Mobile Fone 4 Cash

Gamle mobiltelefoner samler seg opp i skuffer og skap, og noen går i søpla. Gamle mobiltelefoner er spesialavfall, såkalt elektronisk avfall, og skal leveres til mottak for slike. De kan også leveres i butikken du har kjøpt den.

Men det finnes også en annen løsning, du kan selge den! I det siste har det dukket opp nettsteder som er villige til å kjøpe din gamle telefon. Priser varierer fra noen hundrelapper til ett par tusen kroner, ut fra merke og modell.

Noen av disse nettsidene finner du her:

http://www.smartdrop.no

http://pantmobilen.no

http://www.greenmobile.no

fredag 6. juli 2012

HMS egenerklæring ved anbud - på tro og ære

Ved anbud og forespørsler krever tilbydende bedrifter/offentlig virksomheter en HMS egenerklæring, som bekrefter at din bedrift oppfyller lovkravene til systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeide.

Men er din samvittighet ren, når du signerer på et slikt dokument? Har din bedrift faktisk oppfylt lovkravene innen HMS, slik du har skrevet under på?

Av erfaring kan jeg si at en slik HMS egenerklæring ofte ikke er verdt papiret den er skrevet på! Alt for mange bedrifter oppfyller ikke lovkravene, men signerer alikevel på papiret. dette kan gjøres, da dette aldri følges opp av anbudsgiver. Jeg har ennå ikke hørt om bedrifter/offentlige virksomheter som faktisk tar en HMS revisjon/stikkprøver på en leverandør.

For å underbygge mine påstander, er tallenes tale klare. I fjor hadde Arbeidstilsynet over 14.000 tilsyn, hvor de fant at halvparten av bedriftene ikke oppfylte HMS kravene. I år planlegger Arbeidstilsynet 16.000 tilsyn i norske bedrifter. Et nytt virkemiddel er at i år kan Arbeidstilsynet utskrive bøter til bedrifter som ikke oppfyller lovkravene.

Men hvilke konsekvenser får det for deg, når du urettmessig signerer på en slik HMS egenerklæring? Sannsynligvis ingen! Din bedrift vinner kanskje anbudet, og livet går videre.

For å dokumentere at en bedrift er en miljøbedrift, kreves det sertifisering. Men for at en bedrift skal dokumentere at de følger norsk HMS lovgivning, kreves det kun en signatur på en egenerklæring!
onsdag 20. juni 2012

Hvor mye overtid kan du jobbe

Ni av ti nordmenn jobber jevnlig overtid, men det er klare grenser for hvor mye du kan pålegges av sjefen – og for hvor mye du kan jobbe.

Topper i produksjonen/arbeidsmengde
Man kan ikke kreve overtid av de ansatte for å «ta unna» forventede topper i produksjonen/arbeidsmengde. Hvis noen lyser ut en stilling hvor de forutser et stort behov for overtidsarbeid går det jo stikk i strid med lovverket. Kan arbeidsgiver forutse behovet, er det i virkeligheten ikke uforutsett. Det er et krav om et særlig og tidsbegrenset behov, altså en akutt og uforutsett situasjon, for å benytte overtidsarbeid.

Akutt og uforutsett
Ved akutte og uforutsette situasjoner er det er fullt lovlig å kreve av de ansatte at de jobber overtid, så sant dette ikke er til betydelig ulempe for arbeidstaker. I en akutt situasjon kan en pålegge overtid inntil ti timer på en uke. Overtiden kan likevel ikke overstige 25 timer til sammen over fire sammenhengende uker, og heller ikke mer enn 200 timer til sammen gjennom et helt år.

At noen ønsker å jobbe mer enn det som er lov, gjør det likevel ikke mer lovlig. Overtid må ikke benyttes uten særlig og tidsavgrenset behov eller utover grensene i loven.

Overtidreglene
Overtidsarbeide kan normalt ikke overstige:
 • 10 timer på en uke
 • 25 timer til sammen over 4 sammenhengende uker
 • 200 timer til sammen over 52 sammenhengende uker
Med tariffavtale og avtale med de tillitsvalgte kan disse grensene økes til:
 • 15 timer på en uke
 • 40 timer til sammen over 4 sammenhengende uker
 • 300 timer til sammen over 52 sammenhengende uker

Med spesialtillatelse fra Arbeidstilsynet øker grensene for overtid til:

 • 20 timer på en uke
 • 200 timer til sammen over 26 sammenhengende uker

Alt overtidsarbeid ut over de laveste grensene må i alle tilfelle også være frivillig for den enkelte arbeidstaker.

Kilde: Arbeidsmiljøloven §10-6fredag 8. juni 2012

HMS- og Miljøfaglig kompetanse mer etterspurt

Stadig flere bedrifter ansetter medarbeidere med HMS- og miljøfaglig kompetanse. Dette gjelder både i privat og offentlig sektor.

Forsidebilde
Hele 41 prosent av lederne i olje- og gassbransjen vil rekruttere ”grønne” medarbeidere i nær fremtid, mens 35 prosent i bygg- og anleggsbransjen sier dette er aktuelt.

HMS og miljøplanlegging mest populært

Ser vi på hvilken type miljøfaglig kompetanse bedriftene trenger de neste 1-2 årene, er det HMS som særlig skiller seg ut, med 58 prosent av svarene. Deretter kommer miljøplanlegging som det nest største området, med 30 prosent.

Hele oversikten finnes her:


HMS


58 %


Miljøplanlegging


30 %


Sertifiseringer (ISO, BREEAM, EMEAS)


27 %


Energiforvaltning


24 %


Forurensing/miljøkonsekvensanalyse


20 %


Avfallshåndtering


19 %


Klimatilpassing


15 %


Livssyklusanalyser (LCA)


10 %


Carbon Footprint Analysis (CFA)


4 %


Annet


9 %


Konkurransefortrinn

Undersøkelsen kartlegger også hva som er årsaken til at bedriftene vil rekruttere medarbeidere med denne type kompetanse. 45 prosent svarer at bedriftens strategi for samfunnsansvar krever det, mens 32 prosent mener det vil gi bedriften et konkurransefortrinn.

Særlig i privat sektor er dette viktig. I denne sektoren er det også mange som mener at en slik satsing bidrar til å øke inntjeningen og kutte kostnader for bedriften.

Her er oversikten over virksomhetenes motiv for å rekruttere grønne medarbeidere:


Bedriftens strategi for samfunnsansvar krever det


45 %


Det vil gi oss et konkurransefortrinn


32 %


Vi har alltid hatt løpende behov for denne type arbeidskraft


30 %


Grønne tiltak er en trend vi ønsker å følge


27 %


Det vil bidra til å øke inntjeningen / kutte kostnader for bedriften


26 %


Miljøpolicyen i bedriften krever det


22 %


Omlegging i bedriften skaper behov for denne type kompetanse


11 %


Annet


3 %Kilde: ledernett.no

fredag 25. mai 2012

HMS - viktig ved omdømmebygging i bedriften

De fleste bedrifter er opptatt av å bygge et godt omdømme rundt sin virksomhet, og betaler gjerne store summer til eksterne konsulenter for å bygge dette opp. Men det er viktig at bedriftseiere/ledere også tar enkelte grep selv.

Alle bedrifter i Norge er pålagt å ha systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid - dette i følge Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Men her syndes det stort i mange bedrifter, og det finnes ofte ikke noe som helst dokumentasjon på at bedriften har dette på plass.

Jeg påstår derfor at første steg i å bygge opp omdømme i en bedrift, er å få dette på plass!

Et godt HMS-arbeide er som regel også en direkte årsak til å få fornøyde medarbeidere i bedriften. Å ha fornøyde medarbeidere som skryter av sin egen arbeidsplass, er gull verdt for omdømmet - det blir alltid lagt merke til, og ordet sprer seg: "I den bedriften er det flott å jobbe"

Det finnes knapt noe så drepende for en bedrifts omdømme, som å bli hengt ut i media i forbindelse med ulykker og katastrofer. Viser det seg i tillegg at ledelsen har neglisjert lover og forskrifter, for bedriften en ekstra knekk. Derfor er det viktig å kunne vise til at alle lover, regler og påbud er fulgt - gjennom systematisk dokumentasjon. Har man ikke dette på plass, kommer de negative oppslagene!
(bilde er illustrasjon, og har ikke noe med artikkel å gjøre)

I tillegg er det rom for at ledelsen (styreleder, daglig leder) kan straffeforfølges etter ulykker, når ikke lovpålagte krav er fulgt opp, og dokumentert. Og igjen må man påregne at media er på plass for å dekke opp disse negative "begivenhetene".

Er det nå en gang slik at din bedrift ønsker å jobbe med omdømmet, er HMS og Miljø et par områder som det er viktig å få på plass først! Det er på disse områdene det er størst sjanse for at alt dere har bygget opp, kan rase sammen igjen! Da er alle penger og ressurser som er lagt ned, til ingen nytte! Sannsynligheten for at din bedrift vil oppleve en ulykke, er stor - men utfallet og etterspillet av en slik hendelse, er opp til deg som leder!

Du kan lese mer om systematisk HMS-arbeide på våre nettsider: www.hms-miljo.no

fredag 27. april 2012

Stor mangel på systematisk HMS-arbeid i norske bedrifter

GROVE LOVBRUDD: 14.200 arbeidsplasser fikk besøk av Arbeidstilsynet i fjor. Over halvparten fikk reaksjoner.


sikkerhet

Det er mangel på systematisk HMS-arbeid som er den vanligste grunnen til
at Arbeidstilsynet er kommet med pålegg. Men også manglende
bedriftshelsetjeneste og brudd på regelverk for bruk av riktig
arbeidsutstyr er en vanlig årsak til pålegg. I tillegg er det avdekket
flere alvorlige brudd på forskriften om «tungt og ensformig arbeid».

Noe av forklaringen på at statistikken er så stygg er at Arbeidstilsynet
målretter tilsynene sine mot de virksomhetene der de vurderer at
risikoen er stor. Generelt regner Arbeidstilsynet med at mellom 10 og 20 prosent av
norske virksomheter ikke følger det nødvendige lovverket. Med andre ord
oppfører om lag 80-90 prosent av virksomhetene seg bra.

Kan gi bøter
Arbeidstilsynet får snart mulighet til å gi et såkalt «overtredelsesgebyr», en slags bot, på 10.000 kroner, i alvorlige tilfeller.

Hvordan kan en bedrift sikre seg?
Først og fremst er det viktig å kartlegge bedriftens systematiske HMS-arbeid (Internkontroll). Mange bedrifter mangler dette her, mens andre ikke følger opp eksisterende system.
Manglende dokumentasjon er en stor syndebukk i de fleste bedrifter. Her finnes det det mange gode verktøy for å gjøre bedriftens HMS-system tilgjengelig for alle ansatte. Bedrifter kan nå også bestille en HMS-sertifisering av sin bedrift, noe som vil kvalitetssikre at bedriften følger alle lovkrav innen systematisk HMS-arbeid - noe som også kan gi redusert forsikringspremie på yrkesskade i enkelte forsikringsselskaper.

For mindre bedrifter som ikke har ressurser til å ha egne ansatte på HMS, er det også mulighet for å "leie" inn kompetansen på fast basis eller pr. time.

Dette er lovbruddene:


 • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter: 3.940 brudd.
 • Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste: 1.804 brudd.
 • Tungt og ensformig arbeid: 1.512 brudd.
 • Kjemikalieforskriften: 1.474 brudd.
 • Bruk av arbeidsutstyr: 1.362 brudd.
 • Hvilke virksomheter skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (Bedriftshelsetjeneste): 1.119 brudd.
 • Opplysninger til Arbeidstilsynet: 1.030 brudd.
 • ID-kort: 862 brudd.
 • Arbeidsgivers plikt til opplæring: 844 brudd.
 • Krav om verneombud: 702 brudd.
(kilde:arbeidstilsynet)