Retur til hovedsiden

mandag 14. juni 2010

Risikovurdering av kjemikalier

Gjennom risikovurdering skal virksomheten kartlegge og dokumentere mengde og bruk av kjemikalier, og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse.

Ved hjelp av risikovurdering og tiltak kan man utøve forsiktighet ved bruk av kjemikalier.
Risikovurderingen bør ta hensyn til:
  • Kjemikalienes farlige egenskaper
  • Leverandørens informasjon om risiko for helse, miljø og sikkerhet
  • Forholdene på arbeidsplassen der kjemikaliene forekommer
  • Mengden og bruksmåten av kjemikalier
  • Om arbeidsprosessene og arbeidsutstyret er hensiktsmessig
  • Antall arbeidstakere som antas å bli eksponert
  • Eksponeringens type, nivå, varighet, hyppighet og eksponeringsveier
  • Grenseverdier og administrative normer
  • Effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak
  • Konklusjoner fra gjennomførte helseundersøkelser, skader, sykdommer, arbeidsulykker og tilløp til slike ulykker.
Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen. Arbeidsgiver skal bl.a. sørge for at helse- og sikkerhetsrisiko som er forårsaket av farlige kjemikalier fjernes eller reduseres til et fullt forsvarlig nivå.
Dersom disse tiltakene ikke er tilstrekkelige, skal arbeidsgiver sørge for å fjerne eller redusere risikoen til et fullt forsvarlig nivå ved å iverksette tiltak for eksempel utforme egnede arbeidsprosesser og rutiner for teknisk kontroll, benytte hensiktsmessig utstyr og materialer, iverksette vernetiltak ved risikokilden, iverksette personlige vernetiltak og tildele personlig verneutstyr.

Kilde: Arbeidstilsynet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar